دقیق ترین دستگاه فشار خون
دقیق ترین دستگاه فشار خون

دقیق ترین دستگاه فشار خون

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 6 دقیقه
5/5 - (1 امتیاز)

فشار خون بالا یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان است، بنابراین اندازه گیری دقیق آن برای تشخیص زودهنگام و مدیریت آن بسیار مهم است. نگرانی های مربوط به احتمال ارتباط انسان با جیوه در سلامتی افراد و محیط زیست منجر به استفاده گسترده از دستگاه های فشارسنج غیر جیوه ای نظیر: دیجیتالی با عقربه ای شده است. با این حال، هنوز هم دقیق ترین دستگاه فشارسنج خون، نوع جیوه ای است. در این راستا، لازم است در حین بررسی درجه دقت انواع فشارسنج ها، ملاحضات سلامتی آن ها را نیز در نظر گرفت.

هدف

دقیق ترین دستگاه فشارسنج خونبه منظور مقایسه دقت فشارسنج های عقربه ای، جیوه ای و دیجیتالی جهت تعیین طبقه بندی فشار خون بین آنها مطالعه ای انجام شده است.

متریال و روش ها

این مطالعه در OPD مرکز بهداشتی در یک روستایی در بنگال غربی که منطقه مورد مطالعه بود انجام شده است. فشارسنج های عقربه ای و دیجیتالی با یک مدل جیوه ای که به درستی کالیبره شده بود، مورد مقایسه قرار گرفت. تمام افراد بالای 25 سال، در دو روز در هفته، به طور تصادفی در پنج روز کاری در هفته در یک ماه انتخاب شدند.

دو تست فشار خون از هر 218 نفر با هر یک از فشارسنج های مورد مطالعه انجام شد. آزمون های t test، ضرایب کاپا، حساسیت و ویژگی های خاص انجام شد. تجزیه و تحلیل منحنی ویژگی های گیرنده انجام شد و Youden index برای تعیین نقطه برش مطلوب برای تشخیص فشارخون با استفاده از سنسورهای غیر جیوه اندازه گیری شد.

حتما بخوانید: خرید فشارسنج دیجیتالی

نتایج

تجزیه و تحلیل داده ها از 218 نفر مرد و زن، میانگین تفاوت قرائت ها برای فشارسنج عقربه ای کمتر از فشارسنج های دیجیتالی بوده است. بیش از 89٪ از قرائت ها فشارسنج دیجیتالی و کمتر از 44٪ از قرائت ها با فشارسنج عقربه ای دارای اختلاف مطلق با جیوه بودند. در مقایسه با قرائت جیوه برای هر دو فشار سیستولیک و دیاستولیک، حساسيت و ويژگی های فشارسنج های عقربه ای (7/86 درصد و 7/98 درصد) نسبت به مدل دیجیتالی (80 و 7/67 درصد) بالاتر بود.

نتیجه: فشارسنج های عقربه ای دقت بیشتری نسبت به مدل های دیجیتالی دارند که باید به درستی مدیریت و استفاده شوند.

خرید فشارسنج

آزمایش های دیگر …

دقیق ترین دستگاه فشارسنج خون

اين مطالعه به منظور تعيين و مقايسه صحت فشارسنج های غير جيوه ای و توانايی آنها در تشخيص پرفشاری خون بطور صحيح شد. یک فشارسنج عقربه ای و دیجیتالی برای این منظور انتخاب شد و با توجه به معیار فشارسنج جیوه (استاندارد طلا) به درستی کالیبراسیون شدند.

میانگین اختلاف و انحراف استاندارد دستگاه عقربه ای در آستانه پذیرفته شده (±5 میلیمتر جیوه یا کمتر، با انحراف استاندارد ±8 میلی متر جیوه یا کمتر) توسط انجمن ارتقاء ابزار پزشکی (AAMI)، اما فشارسنج های دیجیتالی در رسیدن به آن شکست خوردند. این نشان دهنده دقیق بودن فشارسنج های عقربه ای نسبت به مدل های دیجیتالی در اندازه گیری فشار خون در ملاحضات مراقبت های اولیه هستند.

همچنین ما دریافتیم که توافق بین جیوه و فشارسنج های عقربه ای در طبقه بندی فشارخون بسیار بالا است (kappa = 0.881، p <0.001). با این حال، ​​میان فشارسنج دیجیتالی و جیوه (kappa = 0.397، p <0.001) این توافق در حد متوسط گزارش شده است. این نشان دهنده توانایی بیشتر ابزارهای عقربه ای در طبقه بندی مقدار تعیین فشار خون افراد است. این مطالعات بسیار مهم هستند، زیرا تعیین دقیق مقدار فشار خونف به بیماران کمک می کند تا از خطرات احتمالی و هزینه های مرتبط به دور باشند تا بتوانند نظارتی بالا در برنامه های سلامتی خود داشته باشند.

دستگاه جیوه به عنوان استاندارد طلا در نظر گرفته شده است. نتایج تمام شاخص ها نشان می دهد فشارسنج های عقربه ای قرائت های دقیق تری نسبت به نوع دیجالی دارند. محدوده تحت منحنی ROC برای هر دو فشار سیستولیک و دیاستولیک برای مدل عقربه ای بسیار بزرگتر از دیجیتالی هستند، این مورد نشان می دهد که فشارسنج های عقربه ای ردیاب های دقیق تری برای ارائه فشار خون درست هستند.

دقیق ترین دستگاه فشارسنج خون

در پژوهش دیگری که در میان بیش از 8000 بیمار انجام شد، محققان از 604 فشارسنج مختلف (53٪ دیجیتال، 32٪ عقربه ای، 13٪ جیوه و 2٪ دستگاه های ترکیبی) را مورد استفاده قرار دادند. آنها دریافتند که تنها 78٪ از مدل های عقربه ای قادر به اندازه گیری دقیق هستند، در حالی که 88٪ دستگاه های دیجیتالی دقیق هستند، با توجه به خطای قابل قبول 3 میلی متر Hg.

در تحقیق ما، دقت هر دستگاه به صورت تکی مورد آزمایش قرار گرفت، مدل های عقربه ای برتر از دیجیتالی بودند. این ممکن است به عنوان معیاری برای خطای قابل قبول از مطالعه قبلی نسبت داده شود، که تنها خطاهای 3 میلی متر در Hg را پذیرفت که بسیار کمتر از معیارهای 5 میلیمتر Hg بود. این توضیح می تواند با یافته های یک مطالعه دیگر ثابت شود که در آن محققان با هدف سنجش صحت 283 دستگاه عقربه ای، متوجه شدند که 100٪ از دستگاه های عقربه ای در تعیین فشار خون در محدوده توصیه شده توسط انجمن ارتقاء ابزار پزشکی (AAMI) بودند.

یکی دیگر از دلایل بالقوه این تفاوت می تواند مرتبط با نگهداری سالانه فشارسنج های عقربه ای باشد. کالیبراسیون سالیانه با استاندارد خطای 2 میلیمتر Hg برای بهبود دقت و صحت مدل های عقربه ای مهم است. در مطالعه ما از دستگاه های جدید که تازه از جعبه بیرون آمده اند، می توان به این نتایج رسید که آنها دقت بیشتری را گزارش داده اند.

با استفاده از تکنیک های پیشرفته آماری با استفاده از برآورد منحنی ROC و محاسبه شاخص Youden، مدارک جمع آوری شده از تمام مطالعات این را نشان می دهد که فشارسنج های عقربه ای از منظر دقت تعیین فشار برتر از مدل های دیجیتالی هستند. با در نظر گرفتن این نکته که «فشارسنج های جیوه ای دقیق ترین دستگاه برای اندازه گیری مقدار فشار خون هستند».

حتما بخوانید: بهترین مارک دستگاه فشارسنج

محدودیت

محدودیت اصلی این مطالعات این بود که در محیط آب و هوای مختلف انجام شده است که با توجه به مطالعات افرادی که به دنبال خدمات سلامتی هستند، تنها در معرض سوء رفتار قرار می گیرند و نتیجه نمی تواند به کلیه افراد جامعه تعمیم داده شود. با توجه به خطای احتمالی BP در تغییر دما و آب و هوا، مطالعه وسیع تر باید شامل چندین محل با آب و هوای مختلف و در زمان های گوناگون برای بررسی اثربخشی انواع فشارسنج ها باشد.

دقیق ترین دستگاه فشارسنج خون

نتیجه

قدرت اصلی این مطالعات، انجام تحقیق در زمینه مراقبت های اولیه به عنوان نخستین فرصت برای برقراری ارتباط درست بین دستگاه های فشارسنج و مقدار دقت آنها است. علاوه بر این، فشار خون هر فرد توسط همه این سه ابزار توسط متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفت. ما فشار خون افراد را که توسط سه دستگاه جداگانه اندازه گیری شده اند، توسط دو روش مرجع استاندارد و معیارهای ارزیابی تحلیل کردیم، بنابراین ما توانستیم دقت اندازه گیری مقدار فشار خون و نیز طبقه بندی افراد در رده های پرفشاری خون را بیابیم.

مطالعه ما نشان داد که اثربخشی بیشتر فشارسنج های عقربه ای در مقایسه با دیجیتالی در اندازه گیری فشار خون افراد 25 سال یا بالاتر دارد. یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دیجیتال باید با احتیاط، تردید و مراقب مورد استفاده قرار گیرند. اگر آنها در همه موارد مورد استفاده قرار می گیرد، پیشنهاد می کنیم از همه آنها در سطح پرفشاری خون برای تشخیص درست مقدار فشار مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، از مطالعه ما نتیجه می گیریم که حساسیت و ویژگی های فشارسنج دیجیتالی، هر چند آسان برای استفاده هستند و نیازی به تخصص ندارند ولی استاندارد نیستند. اگر این وسیله برای استفاده توسط افراد جهت تشخیص فشارخون مورد استفاده قرار می گیرد، ولی ممکن است در تشخیص، مدیریت و درمان فشارخون دچار اشتباه شود.امیدواریم مقاله دقیق‌ ترین دستگاه فشار خون مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه فروش دستگاه های فشارسنج با کارشناسان مجرب پیلتن شاپ جهت بررسی های بیشتر و اطلاع از لیست قیمت تماس حاصل فرمایید.

راه های ارتباطی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

go to top